Credits


  • TUGMOs, Zenith และ EXIMIUS โดย นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • TUMSO โดย ชมรมคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา