โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 วรรค 4 ระบุว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” (กรมวิชาการ; 2542) การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นลักษณะแข่งขันและชิงทุนการศึกษา แต่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านใดด้านหนึ่งของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ฯลฯ โดยเฉพาะยังไม่ได้ถูกพัฒนา หรือถูกพัฒนาอย่างไม่เต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ต่อการปฏิรูปการศึกษา และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดตั้งคณะอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ โดยจัดทำหลักสูตร และการวิจัยโครงการ


ในการจัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ได้จัดหลักสูตร 3 รูปแบบคือ


  • หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน
  • หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์
  • หลักสูตรภาคขยายประสบการณ์

แต่ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนยังคงเน้นการเรียนการสอนนักเรียนเป็นสำคัญและมุ่งเน้นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความ รู้ความสามารถ ด้านทักษะขบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งเน้นเป็นบุคคลแห่งการเรียน