TUMSO

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โดย ชมรมคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โจทย์คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย* ขอความกรุณาผู้ที่ต้องการช่วยเผยแพร่เอกสาร ทำลิ้งก์กลับมาที่หน้านี้แทนการอัพโหลดเอกสารที่อื่น เพื่อให้ผู้ดาวน์โหลดได้รับเอกสารฉบับล่าสุดตลอดเวลาครับ